Flottiljchefens sommarhälsning

Bästa medarbetare på F 7 och Såtenäs garnison och medlemmar i våra kamratföreningar,

I vår senaste genomförda medarbetarundersökning framgår det att en av de främsta styrkorna i
Försvarsmakten är vår gemenskap och att förutsättningarna för en god relation mellan medarbetare och chef har stärkts, samt att förtroendet för Försvarsmakten generellt har ökat. I en tid som har varit
påfrestande för oss alla med hög arbetsbelastning så är det viktigt att vi tillsammans fortsätter arbeta för att skapa förutsättningar för den fortsatta utvecklingen och vårt uppdrag på F 7. Resultat som
kommit fram i medarbetarundersökningen arbetar vi nu vidare med på arbetslagsnivå. Det kommer även genomföras en analys på organisationsnivå som presenteras när den är färdigställd.
Medarbetarundersökningen visar också på att ovälkommet beteende fortsatt förekommer i Försvarsmakten. Det är oacceptabelt och vi behöver vara uppmärksamma och ingripa när vi upplever att någon inte uppträder som man förväntas göra i FM. Jag hoppas att min syn på ovälkommet beteende är tydlig och att alla känner att sådana ärenden hanteras på ett rättssäkert, klokt och omtänksamt sätt där vi
säkerställer god arbetsmiljö för alla berörda.

Vår omvärld och stödet till Ukraina
Omvärlden är fortsatt orolig och Kriget i Ukraina är nu inne på sitt tredje år. Ryssland har inte nått målen de hade när kriget startade men den ryska ledningen har låst sig vid kriget, både politiskt och
ekonomiskt. Ryssland ställer nu om sitt samhälle för att kunna fortsätta föra ett långt krig och har visat sig vara villig att acceptera omfattande mänskliga och materiella förluster och ekonomiska kostnader.
Konfliktens grundorsak är den ryska ledningens syn på Ukraina och på Väst. Även vi i Sverige måste planera för att ha ett riskbenäget och aggressivt Ryssland som granne för lång tid framöver. Vid sidan av den militära förmågan har Ryssland flera icke-militära medel som används mot Sverige och andra stater i närområdet. Där ingår agerande i cyberdomänen, informationspåverkan, påverkansoperationer och underrättelseverksamhet, liksom sabotage där Ryssland försöker störa, reducera, eller stoppa Västs stöd till Ukraina. Detta sker genom sabotage i EU- och Nato-länder, riktat mot tillverkningsplatser, lagring och transporter.
Stödpaket 16 som ligger som beslutsavsikt omfattar för första gången kvalificerade system från
Flygvapnet med ASC890, kommunikationsutrustning och luftmålsammunition. Stödet skall ses i
sammanhanget av uppbyggnaden av luftförsvaret i Ukraina med moderna flygsystem i ett system av system där kombinationen av ASC890 och F-16 kommer att förändra Ukrainska Flygvapnets förmåga markant. För oss på F 7 innebär överföringen av våra flygplan både kommande utbildningar, förlust av förmåga som måste ersättas med tidigarelagt införande av S106 och samarbeten med övriga Nato. Stödet till Ukraina med ASC890 innebär också att säkerheten runt systemen generellt skärps. ASC890 kommer att stärka Ukrainas luftförsvar markant och bidra till skyddet av Ukrainas befolkning.

Framåt
FVC beslutade inriktning för placering av S106 kommer att beröra många liksom införandet av JAS39E som kommer märkas mer och mer under året. Jag förväntar mig även beslut om anskaffning av 4 nya transportflygplan under 2024, där vi har ett nytt försvarsbeslut att se fram emot i december.
Under året som gått har vi haft drygt 100 värnpliktiga som genomgått sin grundutbildning på F 7. Jag är stolt över det engagemang och de resultat de värnpliktiga visat, något som vi främst har befäl och
annan personal nära de värnpliktiga att tacka för, men där hela flottiljen har bidragit till det fina
resultatet. Den 12 juni ryckte de värnpliktiga ut och är nu krigsplacerade i vår krigsorganisation, KRO24. I slutet av sommaren rycker nästa kull med 187 värnpliktiga in på F 7. Soldaterna är en viktig del i både vår tillväxt och rekrytering och vi ska fortsätta vara ett förband i framkant vad gäller värnpliktsutbildningen.
Från halvårsskiftet tjuvstartar vi vår organisationsförändring mot det som skall bli den nya grund-
organisationen från 1 januari 2025, GRO 25. Tjuvstarten består i att BasE redan då organiseras i en
basbataljonsstruktur med funktionskompanier. Organisationen blir därmed likadan i freds- och krigsorganisationen. Anledningen att vi gör detta redan nu är att vi skall ha intagit den nya organisationen innan de värnpliktiga rycker in i augusti och då skall utbildas uppdelade på flera olika kompanier. Denna organisationsförändring är en viktig del i vår basutveckling på F 7 och vi vill därför inte vänta med
förändringen.
Nato-integrationen fortsätter, även om de flesta på förbandet säkerligen inte upplever någon förändring i vardagen. Sveriges personella närvaro i alliansen kommer att vara omfattande och överstiga flera hundra personer när vi bemannat fullt ut. Tjänstgöring i Nato kommer för många att vara en naturlig del av karriären. Som ny allierad har man dock flera år på sig att komma upp i full Natobemanning. Främst innefattar integrationsprocessen nu i början att vi med flygande förband skall kunna lösa uppgifter inom ramen för Natos integrerade luft- och robotförsvar där anpassning av våra informations- och sambandssystem är en viktig förutsättning.
Vi har under första halvan av året löst de uppgifter och den produktion vi planerat för och därtill hanterat ett flertal tillkommande uppgifter, med bland annat aktivering av beredskap och stöd till Ukraina. Under resten av året kommer vi fortsatt att ha väldigt många stimulerande och utvecklande men också
krävande uppgifter att lösa som framgår ovan. Det kommer att kräva fortsatt engagemang och bitvis högt tempo. Grunden för att lyckas med allt detta är att vi gör det med bibehållen hög
verksamhetssäkerhet och att vi gör det tillsammans!
Glad midsommar,
Adam