Medlemsregister

För att uppfylla GDPR (General Data Protection Regulation) redovisas inte medlemsregistret.

Så här hanterar föreningen GDPR

Den persondata som inte är relevant kommer inte heller att lagras.
Föreningen har ett medlemsregister som lagras i en Excel-fil vilken administreras av föreningens kassör. Kopia av filen finns också hos föreningens sekreterare.
För varje medlem finns registrerat:
• För- och efternamn
• Fullständig postadress
• Betald/ej betald årsavgift
För ett antal medlemmar kan också finnas registrerat något eller flera av följande:
• Telefon- och/eller mobilnummer
• Mail-adress
• Födelsedata (ååååmmdd)
• Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Föreningen behandlar och lagrar födelsedata jämte namn i samband med resor där transportören (exvis bussbolag) kräver detta. Dessa data samlas in och lämnas över till transportören. Efter genomförd resa raderar föreningen deltagarlistan på sin lagringsplats. Föreningen behandlar och lagrar personnummer jämte namn i samband med gemensamma möten där värden kräver inpasseringskontroll (exvis Försvarsmaktens förband). Efter genomfört möte/aktivitet raderar föreningen deltagarlistan på sin lagringsplats. Anmälningsblanketter i samband med möten raderas efter genomförd verksamhet.

Föreningens hemsida innehåller länkar till andra kamratföreningar och organisationer med egna hemsidor. Föreningen tar inget ansvar för vad som finns tillgängligt på den länkade organisationens hemsida. På hemsidan finns också bilder och text där personer nämns vid namn. Hädanefter kommer personerna att tillfrågas om de godkänner exponering med namn på hemsidan.

Föreningen kommer inte att lämna ut några uppgifter från medlemsregistret till enskilda eller organisationer, utan den enskildes medgivande. Medlemsförteckningen kommer inte att göras tillgänglig från vår hemsida. Önskar du få reda på vilka uppgifter föreningen har om dig, så kan du vända dig till föreningens kassör som har dessa uppgifter. Du kan kräva att vissa uppgifter raderas, men föreningen önskar namn och fullständig postadress för att godkänna ett medlemskap. Denna information kommer att finnas tillgänglig på föreningen hemsida och kan komma att uppdateras efter hand som vi blir klokare.

Kontakta oss