Årsmöte med mera

Foto: Ulf Nylöf

Swedish Air Force Historic Flight

Den 28 maj samlades 49 medlemmar på F 7 för ett dagslångt program som inleddes med fika. Ulf Nylöf tog oss därefter till gamla flottiljverkstaden, byggnad 111, där Swedish Air Force Historic Flight har en del av sina flygplan. Det senaste tillskottet är bombplanet B 17, som var det första krigsflygplanet F 7 tilldelades med början våren 1942.

Kamratföreningens äldste medlem Evert Kagerin anställdes 18 år gammal på F 7 år 1944. Han ”mekade” med B 17 och berättade att han var med om att måla ett antal B 17 i danska färger och med danska nationalitetsbeteckningar. Avsikten var att de skulle deltaga i befrielsen av Köpenhamn. Det blev inte av eftersom tyskarna kapitulerade och de danska piloterna som utbildats på F 7 fick ta tåget hem.

Det blev ett kärt återseende för Evert som på bilden står framför B 17.

 

Ställföreträdande flottiljchefens orientering

Överste Mattias Ottis informerade om säkerhetsläget i Europa och vad som är aktuellt i Försvarsmakten och på F 7.

 

Middag på Parkmässen

Efter årsmötesförhandlingarna åt medlemmarna och överste Ottis middag på Parkmässen. Menyn bestod av oxfilé. Dagen avslutades med samkväm i mässens vackra lokaler.

 

Årsmötet

I Gripencentrums hörsal genomfördes årsmötet. Här följer protokollet:

 

Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2024-05-28

1. Årsmötets öppnande

Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 49 mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av mötesordförande

Föreningsordföranden föreslogs vara mötesordförande. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet.

3. Val av mötessekreterare

Föreslogs och valdes Jan Wikström att vara mötessekreterare.

4. Val av justeringsman

Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Herbert Hartmann.

5. Fastställande av dagordning

I kallelsen föreslagen dagordning godkändes att ligga till grund för årsmötesförhandlingarna.

6. Frågan om årsmötet är behörigen sammankallat

Beslutades att årsmötet blivit behörigen sammankallat.

7. Verksamhetsberättelse för 2022

Verksamhetsberättelsen för år 2022 lästes upp av sekreteraren. Inga synpunkter framfördes. Den godkändes och lades till handlingarna.

8. Redovisning av kassarapport

Ordföranden redovisade resultat- och balansräkning för 2023. Föreningens tillgångar vid årets slut var 270 445,13 kr. Av denna summa avser 214 128,18 kr kamratföreningens verksamhet, 32 223,57 kr flygplangruppen och 21 985,51 kr Bagarstugan. Föreningens samlade tillgångar har minskat med 25 720,48 kr under året. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

9. Medlemsavgift för år 2023

Styrelsen föreslog att medlemsavgiften blir oförändrad 100 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 10. Revisionsberättelse

Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen undertecknad av de båda revisorerna Kent Hansson och Håkan Lindeberg visades och lästes upp av ordföranden samt lades till handlingarna.

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden 2023-01-01- -2023-12-31. Mötet beslutade i enlighet därmed.

 12. Val av styrelse och arbetsutskott

Valberedning har varit Rune Pettersson och Göran Olsson. De har lämnat förslag till val av styrelse, Arbetsgrupp och tidningsredaktion. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Sammansättning av styrelsen blir:

Ordförande                                     Nils Ullgren                                   Omvald till 2026

Vice ordförande                            Olof Pettersson                             Vald till 2025

Sekreterare                                    Jan Wikström                                Omvald till 2026

Vice sekreterare                           Jörgen Wike                                   Vald till 2025

Kassör                                           Åsa Carlsson                                  Nyvald till 2026

Sammankallande i AG                 Rune Pettersson                             Nyvald till 2025

Tidningsredaktör                         Jan Wikström                                  Omvald till 2026

 

Sammansättning av Arbetsgrupp:

Sammankallande                 Rune Pettersson                  Nyvald till 2025

Ombud 1                               Herbert Hartmann               Omval till 2026

Ombud 2                              Urban Lundberg                  Nyvald till 202

Ombud 3                              Stefan Johansson               Nyvald till 2026

Ombud 4                              Leif Guilotte                         Omvald till 2026

Tidningsredaktion:

Jan Wikström                               Omvald till 2026

Emma Hurtig                                Vald till 2025

Carianne Holst Abelsson            Vald till 2025

Mats Karlsson har valt att sluta som kassör under verksamhetsåret. Han har gjort ett bra jobb i styrelsen i många år. Eftersom Mats inte deltog i årsmötet avser styrelsen uppmärksamma hans insatser vid ett senare tillfälle.

Börje Gunnarsson avgår efter flera år som sammankallande i Arbetsgruppen. Ordföranden tackade honom för hans insatser och överlämnade en blombukett.

 13. Val av två revisorer och en suppleant

I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent Hansson till 1. revisor (omval) och Håkan Lindeberg till 2. revisor (omval). Till revisorssuppleant valdes Lennart Nilsson (omval). Samtliga valdes enligt stadgarna på ett år.

 14. Val av valberedning

Till valberedning föreslogs Curt Johansson och Göran Olsson. De valdes på ett år.

15. Samarbete med E 1 Kamratförening

E 1 Kamratförening har rustat upp delar av E 1 stabsplats ”Björn” lämplig att visas för allmänheten. Medlemmar i vår förening besökte anläggningen förra året och fick en god inblick i E 1 uppgifter och ”Björns” betydelse.

Vid dagen möte informerade Ola Gynäs om ”Björns” bakgrund och framtida betydelse. E 1 Kamratförening har svårt med nyrekrytering av medlemmar. Styrelsen diskuterar olika möjligheter att behålla ”Björn” i dagens skick och visa den för en intresserad allmänhet.

Vår ordförande uppmanar våra medlemmar att anmäla sitt intresse för att bibehålla ”Björn” i dagens skick och hjälpa till vid visningar av anläggningen.

16. Föranmälda frågor

Styrelsen har inte fått in några föranmälda frågor.

17. Information om aktuella aktiviteter

Medlemmarna är välkomna att deltaga i ceremoni i Örthagsparken, Lidköping på Veterandagen den 29 maj. Det blir överflygning med JAS 39 samt tal och kransnedläggning vid Veteranmonumentet.

Arbetsgruppen planerar en bussresa till F 17 flygdag den 24 augusti. Avresa sker dagen före med besök i Husqvarna Vapenfabriks museum och inkvartering i Scandic Hotell i Karlskrona.

Vi hoppas flottiljchefen bjuder in medlemmarna i vår förening till Halvårsgenomgång den 27 juni och Årsredovisning i december.

I höst kan fler medlemmar beredas möjlighet att besöka ”Björn”.

Planer finns att ordna ett besök i ”Oljeberget” i Håkantorp. Under kalla kriget förvarades där flygbränsle till krigsbaserna i Västergötland.

Ordföranden uppmanade medlemmarna att komma med förslag till artiklar i kommande Såtenäsgripen.

18. Övriga frågor

Ordföranden deltog i SMKR Representantskapsmöte i förra månaden. Försvarsstabschefen inledde mötet och informerade om att Försvarsmakten överväger att inte teckna något nytt avtal med SMKR. Man får bedriva verksamhet innevarande år med ej utnyttjade medel för 2023. Därefter går SMKR en osäker framtid till mötes. Förbandscheferna förutsätts fortsatt få uppdrag att teckna överenskommelser med ”sina” kamratföreningar om ömsesidigt stöd.

Lämplig lokal för F 7 Gårds- och flottiljmuseum är fortfarande under utredning. Gula Villan bibehålles. De tre flygplanen vid Besöksmottagningen får stå kvar.

Monica Högvall gratulerade alla som bidragit med artiklar till Såtenäsgripen. Mötesdeltagarna instämde med en varm applåd.

 19. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat.

 

38 av mötesdeltagarna samlades på kvällen för gemensam middag på Parkmässen. Deltog gjorde även ställföreträdande chefen för F 7 överste Mattias Ottis på inbjudan av kamratföreningen.

Jan Wikström

Justeras:

Nils Ullgren                                                                                                     Herbert Hartmann