Årsmötet den 25 maj 2023

Kamratföreningens årsmöte genomfördes i Gripencenter på F 7. 38 medlemmar deltog i mötet. Den valda styrelsen framgår under rubriken "Föreningen" på hemsidan.

Medlemsavgiften för 2024 blir oförändrat 100 kr.

Texten i § 3 i föreningens stadgar, som handlar om medlemsskap, kompletteras med följande text:

"Nya medlemmar antas efter beslut av styrelsen.

Medlem som inte följer givna direktiv och bestämmelser i samband med föreningens aktiviteter kan efter styrelsebeslut uteslutas ur föreningen."

Flottiljen informerade om att F 7 Gårds- och Flottiljmuseum är stängt även i år.

33 av mötesdeltagarna deltog i middag på Parkmässen efter årsmötet. Deltog gjorde även ställföreträdande chefen för F 7 överste Mattias Ottis och flottiljförvaltare Torbjörn Lingvall på inbjudan av kamratföreningen