Förslag till stadgeändring

Kamratföreningens styrelse har beslutat föreslå stadgeändring vid årsmötet den 25 maj.

Det är viktigt att våra medlemmar lever upp till Försvarsmaktens värdegrund och följer givna bestämmelser. § 3 i stadgarna, som handlar om medlemsskap, föreslår styrelsen kompletteras med att intagning och uteslutning av medlemmar beslutas av styrelsen. Nedan återges stadgarna för F 7 Kamratförening i sin helhet, där föreslagen ändring i § 3 är med fet stil.

Stadgar för F 7 Kamratförening

§ 1. Ändamål
Föreningens ändamål är att vidmakthålla och utveckla samhörighet mellan personer med anknytning till F 7 samt vårda flottiljens traditioner och befordra ett gott kamratskap.

§ 2. Sammankomster och aktiviteter
Föreningens verksamhet främjas genom sammankomster och aktiviteter enligt fastställd aktivitetslista. Information om F 7 verksamhet delges medlemmarna när styrelsen så finner lämpligt.

§ 3. Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av nuvarande eller tidigare anställd och värnpliktig personal eller annan person som känner gemenskap med F 7. Nya medlemmar intas efter beslut av styrelsen. Medlem som inte följer givna direktiv och bestämmelser i samband med föreningens aktiviteter kan efter styrelsebeslut uteslutas ur föreningen.

§ 4. Hedersmedlem
Hedersmedlem kan utses av årsmöte enligt nedan:
• Flottiljchef då denne lämnar befattningen som C F 7
• Medlem som gjort särskild insats eller arbete av vikt för föreningen
• Enskild person som gjort särskild insats eller arbete av vikt för föreningen.
• Företag som genom bidrag eller gåva av vikt stött föreningens verksamhet.
• Enskild person som genom bidrag eller gåva av vikt stött föreningens verksamhet.

§ 5. Styrelse
Styrelsen består av ledamöter valda vid årsmöte för mandatperiod om två år enligt nedan:
• Ordförande
• Vice ordförande
• Sekreterare
• Vice sekreterare
• Kassör
• Sammankallande i Arbetsgruppen
• Tidningsredaktör
Vartannat år väljs ordförande, vice sekreterare och tidningsredaktör samt vartannat år vice ordförande, sekreterare och kassör

§ 6. Övriga funktionärer
Övriga funktionärer väljs vid årsmöte enligt nedan:
• Arbetsgrupp (AG) med uppgift att bistå styrelsen med praktiska arrangemang vid sammankomster, resor och stöd till F 7
• Valberedning om två ledamöter
• Två revisorer och en revisorssuppleant.

Valberedning och revisorer har mandatperiod om ett år. AG storlek bestäms av årsmötet och medlemmarna har mandatperiod om två år. Hälften av AG medlemmar väljs årligen. Sammankallande i AG utses årligen.

§ 7. Medlemsavgift
Medlemsavgift fastställs av årsmöte.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.
Om flera medlemmar är bosatta på samma adress betalas endast en medlemsavgift.

§ 8. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december.

§ 9. Firmatecknare
Ordföranden och kassören är var för sig föreningens firmatecknare. Styrelsen äger rätt att bemyndiga förskottsinnehavare i Flygplangruppen och i Bagarstugegruppen.

§ 10. Årsmöte
Årsmöte genomförs på våren på dag enligt styrelsens beslut. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

§ 11. Övriga möten
Höstmöte och övriga aktiviteter genomförs på dag enligt styrelsens beslut. Kallelse till höstmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

§ 12. Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten med minst tre månaders mellanrum. Föreningens tillgångar tillfaller därvid F 7 Gårds- och Flottiljmuseum.