Kamratföreningens höstresa 2019

En av de sex sändarmasterna som är 127 m höga.
Den mekaniska långvågsgeneratorn.

Med buss for 33 medlemmar ur F 7 Kamratförening till Halmstad 9–10 september.

Historik
Vi besökte före detta F 14, som var en attackflottilj fram till 1961 med A 32 Lansen. Numera är det skolförband med Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) och Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) med 1400 anställda och 22 verksamhetsställen över hela landet. 1961 flyttades Flygvapnets Centrala Skolor från Västerås till Halmstad och 2005 flyttades Armens Tekniska Skola från Östersund till Halmstad och ingår nu i FMTS. 1999 bildades MHS H, som tillsammans med Militärhögskolan Karlberg utgör Försvarsmaktens militärhögskolor.

FMTS
Vi blev väl mottagna av överstelöjtnant Lars Axelsson. Han började sin karriär som flygtekniker på F 7, utbildade sig till flygingenjör och är nu ställföreträdande chef för FMTS. Skolan består av:
o Funktionsutvecklingsenhet
o Utbildningsenhet
o Besiktningsenhet
o Markverkstadsenhet
o 1. Tekniska bataljonen

Verkstadsproduktionen bedrivs på Försvarsmaktens förband. Exempelvis på F 7 tillhör Fordons- och Aggregatverkstaden FMTS. Flygplanverkstaden på Såtenäs tillhör däremot F 7.

Pedro Fortea berättade målande hur det kan vara att ha utländska elever. Ofta uppstår kulturkrockar som skolan måste hantera. FMTS har utbildat 165 ungerska, 132 tjeckiska, 85 thailändska och tio sydafrikanska flygtekniker på JAS 39. Många av dessa elever har fått praktiktjänstgöring på F 7.

Vi fick titta in i de gamla F 14-hangarerna, som nu används för teknisk utbildning. Där finns ett tiotal utrangerade flygplan som eleverna får träna felsökning på. För tillfället fanns även fyra operativa JAS 39 som övningsobjekt i typutbildningen 39, som tar 15 veckor.

Officersutbildning
Fredrik Norén beskrev officersutbildningen. I dag har Försvarsmakten tre personalkategorier:
o Officerare
o Specialistofficerare
o Civila

Efter grundutbildningen (värnplikten) genomför officerskadetterna högskoleutbildning i sex terminer inom någon av dessa tre inriktningar:
o Krigsvetenskaplig inriktning
o Militärteknisk inriktning
o Nautisk inriktning
Vid examen utnämns de till fänrikar. Efter ytterligare två år blir de löjtnanter. För befordran till major och överstelöjtnant krävs utbildning vid Högre Officersprogrammet.

Specialistofficer kan man bli efter grundutbildning och tre terminers utbildning inom någon av sju profiler. En profil är teknisk tjänst. Vid examen utnämns eleven till 1. Sergeant. Specialistofficerare kan avancera till fanjunkare och förvaltare. Högsta graden är förbandsförvaltare.

Utbildning av flygledare
Benny Jörgensen gav oss en inblick i flygledarutbildningen. Luftfartsverken i Sverige, Danmark och Irland äger gemensamt Entry Point North (EPN), skolan för blivande flygledare i Sturup i Skåne. Där går eleverna 60 veckor. För att få tjänst i tornet på civil flygplats krävs fyra veckors militär grund på FMTS. För tjänstgöring på flottilj krävs 14 veckors militär påbyggnad. Dessa kurser sker mestadels i de tre simulatorerna på FMTS som vi fick titta in i. En visade utsikten från tornet på Såtenäs på skärmar runt om i rummet. Eleverna tränar att leda flygplan och fordon som dyker upp på skärmarna.

Långvågssändaren i GrimetoUnder hemresan gjorde vi ett stopp vid Grimeton radiostation. Den kom att ingå i ett världsomspännande nät av långvågsstationer där textmeddelanden kunde överföras med morsesignaler. Stationen i Grimeton driftsattes 1925. Den är utrustad med en mekanisk långvågsgenerator uppfunnen av svensk-amerikanen Ernst Alexanderson. 1938 blev långvågsstationen omodern då kortvågsradio kom i drift. I dag är Grimeton den enda bevarade långvågsstationen i det ursprungliga nätet och blev 2004 uppförd på UNESCO:s lista över världsarv.