Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2019-05-09

§ 1. Årsmötets öppnande
Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 43 mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2. Val av mötesordförande
Föreningsordföranden föreslogs vara mötesordförande. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet.

§ 3. Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Jan Wikström att vara mötessekreterare.

§ 4. Val av justeringsman
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Lars Larsson, Lidköping.

§ 5. Fastställande av dagordning
I kallelsen föreslagen dagordning godkändes att ligga till grund för årsmötesförhandlingarna.

§ 6. Frågan om årsmötet är behörigen sammankallat
Beslutades att årsmötet blivit behörigen sammankallat.

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2018
Årsberättelsen bifogades kallelsen till årsmötet. Inga synpunkter framfördes. ”Verksamhetsberättelse för år 2018” godkändes och lades till handlingarna.

§ 8. Redovisning av kassarapport
Kassören Mats Karlsson redovisade resultat- och balansräkning för 2018. Föreningens tillgångar vid årets slut var 184 819,57 kr. Av denna summa avser 130 706,95 kr kamratföreningens verksamhet, 32 166 kr flygplangruppen och 21 946 kr Bagarstugan. Föreningens samlade tillgångar har ökat med 17 701,73 kr under året. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 9. Medlemsavgift för år 2020
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften blir oförändrad 100 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 

§ 10. Revisionsberättelse
Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen undertecknad av de båda revisorerna Kent Hansson och Håkan Lindeberg föredrogs och lades till handlingarna.

§ 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden 2018-01-01- -2018-12-31. Mötet beslutade i enlighet därmed.

§ 12. Val av styrelse och arbetsutskott
Valberedning har varit Göran Olsson och Ove Larsson. Båda var närvarande och kommenterade det förslag till val av styrelse och Arbetsgrupp som valberedningen lämnat till styrelsen. Hänsyn har tagits till de ändringar av stadgarna som antogs vid årsmötet 2018. Suppleant i styrelsen utgår och sammankallande i Arbetsgruppen samt tidningsredaktören ingår i styrelsen. Styrelse och Arbetsgrupp valdes enligt valberedningens förslag.

Sammansättning av styrelsen blir:

Ordförande                  Nils Ullgren                Omval på 1 år till 2020
Vice ordförande           Olof Pettersson          Omval på 2 år till 2021
Sekreterare                 Jan Wikström              Vald till 2020
Vice sekreterare          Jörgen Wike                Nyval på 2 år till 2021
Kassör                         Mats Karlsson             Vald till 2020
Sammankallande i AG  Ingemar Gustavsson Vald till 2020
Tidningsredaktör           Stig-Arne Jacobson   Omval på 2 år till 2021

 

Sammansättning av Arbetsgrupp:

Sammankallande  Ingemar Gustavsson         Vald till 2020
Ombud 1               Börje Gunnarsson              Vald till 2020
Ombud 2               Hans Dellenborg                Omval på 2 år till 2021

Ombud 3               Leif Guilotte                        Nyval på 1 år till 2020
Museiintendent     Ove Larsson                       Omval på 2 år till 2021
Tidningsredaktör   Stig-Arne Jacobson            Omval på 2 år till 2021

§ 13. Val av två revisorer och en suppleant
I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent Hansson till 1. revisor (omval) och Håkan Lindeberg till 2. revisor (omval). Till revisorssuppleant valdes Lennart Nilsson (omval). Samtliga valdes enligt stadgarna på ett år.

§ 14. Val av valberedning
Styrelsen föreslog omval av valberedningen. Ove Larsson avsade sig omval med hänsyn till förväntad hög arbetsbelastning 2020. Rune Pettersson erbjöd sig att ersätta Ove. Göran Olsson omvaldes och Rune Pettersson blir ny ledamot i valberedning. Göran och Rune valdes på ett år.

 

§ 15. Föranmälda frågor
Sekreteraren meddelade att inga föranmälda frågor inkommit till styrelsen.

§ 16. Information om verksamheten på F 7 Gårds- och Flottiljmuseum 2019
Ove Larsson orienterade om museets verksamhet. Besöksantalet har dubblerats det senaste året. Separatutställningen om Caproni har varit mycket uppskattad.

Månaderna maj till september skall F 7 Gårds- och Flottiljmuseum förutom varannan torsdag hållas öppet lördagar och söndagar klockan 13–16. Kamratföreningen har åtagit sig att svara för öppethållningen på söndagar och vissa lördagar. Ove Larsson vädjade till mötesdeltagarna att frivilligt anmäla sig att hjälpa till med öppethållningen.

§ 17. Information om kommande föreningsaktiviteter
Flottiljchefen har vänligheten bjuda in föreningens medlemmar till halvårsgenomgång den 19 juni och till anhörigdagen den 29 juni. Inbjudan har skickats med brev till alla medlemmar.

Arbetsgruppen planerar en bussresa till Försvarsmaktens Halmstadsskolor den 4–5 september. Det blir information om Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS), dagens officersutbildning och flygtrafikutbildning. På hemvägen besöker vi världsarvet Grimeton radiostation.

§ 18. Övriga frågor
I år är det 80 år sedan F 6 sattes upp. Detta högtidlighålls med en ceremoni den 1 juli med start kl 13.00 vid A32 Lansen utanför f.d. F 6 flottiljvakt. F 7 är traditionsbevarare av F 6 och kommer att medverka i ceremonin. Medlemmar i F 7 Kamratförening är välkomna deltaga.

F 7 är även traditionsbevarare av F 9. I år är det 50 år sedan F 9 lades ned. Om detta skall uppmärksammas är inte bekant. F 9 Kamratförening avvecklades för några år sedan.

De som deltagit mest aktivt i restaureringen av A32 Lansen tackades för sina frivilliga insatser och tilldelades diplom av ordföranden och bjuds på kvällens middag på Parkmässen. De är: Evert Kagerin, Börje Jansson, Börje Gunnarsson, Jan Klahr, Evert Ehrnvid och Sten-Inge Sjölin. Sten-Inge kunde inte närvara i årsmötet och får sitt diplom vid ett senare tillfälle.

Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) har aviserat att de avser skriva en artikel i sin tidskrift om Caproni-utställningen på museet. De som är medlemmar i SFF får Svensk Flyghistorisk Tidskrift, där artikeln kommer att publiceras.

§ 19. Mötets avslutande
Ordföranden tackade för fortsatt förtroende och för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet informerade stf flottiljchefen Malin Persson om aktuell verksamhet vid F 7 och hur Försvarsmakten rustar sig för att försvara fosterlandet.

Överste Malin Persson och 31 av kamratföreningens medlemmar samlades på kvällen för gemensam middag på Parkmässen.

 

 

Jan Wikström
Sekreterare

Justeras:

 

Nils Ullgren                                             Lars Larsson