Årsmötesprotokoll

Protokoll fört vid F 7 Kamratförenings årsmöte 2018-05-03

§ 1.           Årsmötets öppnande
Ordföranden Nils Ullgren hälsade de 56 mötesdeltagarna varav två hedersmedlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2.           Val av mötesordförande
Sittande ordförande föreslogs leda mötet. Nils Ullgren valdes att leda årsmötet.

§ 3.           Val av mötessekreterare
Föreslogs och valdes Jan Wikström att vara mötessekreterare.

§ 4.           Val av justeringsman
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet valdes Göte Berggren, Lidköping.

§ 5.           Fastställande av dagordning
I kallelsen föreslagen dagordning godkändes att ligga till grund för årsmötesförhandlingarna.

§ 6.           Frågan om årsmötet är behörigen sammankallat
Beslutades att årsmötet blivit behörigen sammankallat.

§ 7.           Verksamhetsberättelse för 2017
Årsberättelsen föredrogs av sekreteraren. ”Verksamhetsberättelse för år 2017” godkändes och lades till handlingarna.

 § 8.          Redovisning av kassarapport
Kassören Mats Karlsson redovisade resultat- och balansräkning för 2017. Föreningens tillgångar vid årets slut var 167 117,84 kr. Av denna summa avser 113 005,22 kr kamratföreningens verksamhet, 32 166 kr flygplangruppen och 21 946 kr Bagarstugan. Föreningens samlade tillgångar har ökat med 5 669,80 kr under året. Rapporten godkändes och lades till handlingarna.

§ 9.           Medlemsavgift för år 2019
Styrelsen föreslog att medlemsavgiften blir oförändrad 100 kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 10.         Revisionsberättelse
Ingen av revisorerna var närvarande. Revisionsberättelsen undertecknad av de båda revisorerna Kent Hansson och Håkan Lindeberg föredrogs och lades till handlingarna.

§ 11.         Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för tiden 2017-01-01- -2017-12-31. Mötet beslutade i enlighet därmed.

§ 12.         Val av styrelse och arbetsutskott
Valberedning har varit Olof Pettersson och Ove Larsson. Ove var närvarande och kommenterade det förslag till val av styrelse och Arbetsgrupp som valberedningen lämnat till styrelsen. Eftersom vice ordförande och suppleant i styrelsen varit vakanta, bestämde mötet att välja dessa positioner på ett år så att inte alla i styrelsen skall väljas samma år. Styrelse och Arbetsgrupp valdes i övrigt enligt valberedningens förslag.

Sammansättning av styrelsen blir:
Ordförande         Nils Ullgren                    Omval på 1 år till 2019
Vice ordförande  Olof Pettersson              Nyval på 1 år till 2019
Sekreterare        Jan Wikström                 Omval på 2 år till 2020
Vice sekreterare Helene Kjellström           Vald på 2 år till 2019
Kassör                Mats Karlsson                Omval på 2 år till 2020
Suppleant           Jörgen Wike                   Nyval på 1 år till 2019

Sammansättning av Arbetsgrupp:
Ingemar Gustavsson, sammankallande Omval på 2 år till 2020
Hans Dellenborg                                     Vald på 2 år till 2019
Bertil Jern                                                Vald på 2 år till 2019
Ove Larsson                                            Vald på 2 år till 2019
Börje Gunnarsson                                   Nyval på 2 år till 2020
Stig-Arne Jacobson (redaktör)                Vald på 2 år till 2019

§ 13.         Val av två revisorer och en suppleant
I enlighet med valberedningens förslag valdes Kent Hansson till 1. revisor (omval) och Håkan Lindeberg till 2. revisor (omval). Till revisorssuppleant valdes Lennart Nilsson (nyval). Samtliga valdes enligt stadgarna på ett år.

§ 14.         Val av valberedning
Styrelsen föreslog att Ove Larsson blir omvald och att Göran Olsson blir ny ledamot i valberedning. Ove och Göran valdes på ett år.

§ 15.         Förslag till stadgeändring
Med kallelsen till årsmötet bifogades förslag till ändring av §§ 5 och 6 i föreningens stadgar. Föreslagen ändring i § 5, Styrelse, är att sammankallande i Arbetsgruppen och tidningsredaktören tillförs styrelsen och att suppleanten utgår.

§ 6, övriga funktionärer, har styrelsen föreslagit kompletteras med att i Arbetsgruppens uppgifter ingår praktiska arrangemang vid sammankomster, resor och stöd till F 7 samt att sammankallande i Arbetsgruppen utses årligen.

Mötet beslutade ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.

§ 16.         Föranmälda frågor
Sekreteraren meddelade att inga föranmälda frågor inkommit till styrelsen.

§ 17         Information om verksamheten på F 7 Gårds- och Flottiljmuseum 2018
Ordföranden orienterade om den överenskommelse som tecknats 2018-03-28 mellan F 7 och Kamratföreningen om ömsesidigt stöd. F 7 stödjer oss bland annat med lokaler och porto för upp till fyra utskick per år till medlemmarna. Kamratföreningen kan hjälpa F 7 med bland annat öppethållning av muséet.

Månaderna maj till september skall F 7 Gårds- och Flottiljmuseum förutom varannan torsdag hållas öppet lördagar och söndagar klockan 13-16. Kamratföreningen har åtagit sig att svara för öppethållningen på söndagar från 6 maj till 2 september. Ove Larsson vädjade till mötesdeltagarna att frivilligt anmäla sig att hjälpa till med öppethållningen. Han kommer att hålla genomgång om rutinerna kring öppethållningen den 13 maj klockan 1230.

§ 18         Information från SMKR representantskapsmöte
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) är paraplyorganisation för samtliga försvarsanknutna kamratföreningar. F 7 Kamratförening är tillsammans med 120 andra kamratföreningar medlem i SMKR. Sammanlagt har kamratföreningarna cirka 38 000 medlemmar. Högkvarteret för dialog med SMKR som enda part i frågor rörande kamratföreningar. I ÖB produktionsorder till förbandscheferna har dessa fått uppdraget att stödja kamratföreningar knutna till respektive förband. Förbandscheferna uppmanas teckna avtal om ömsesidigt stöd med anknutna kamratföreningar. Förutom vår förening är F 6 och E 1 Kamratföreningar knutna till F 7.

Vid representantskapsmötet den 11 april representerade vår sekreterare föreningen. Styrelse för SMKR valdes på två år. Ordförande är den pensionerade arméöversten Anders Emanuelsson. Flygvapnet representeras i styrelsen av Gunnar Persson (F 18 Kamratförening) och Sven Scheiderbauer (F 10 Kamratförening).

§ 19         Information om kommande föreningsaktiviteter
Lördagen den 30 juni är det Anhörigdag på F 7. Kamratföreningens medlemmar förväntas bli inbjudna.

Arbetsgruppen planerar en tvådagars utflykt till hösten. Det blir studiebesök på SAAB i Linköping, övernattning i Nyköping, besök på F 11 museum (Sveriges flygspaningsmuseum) och eventuellt Femörefortet (kustartilleribatteri i Oxelösund).

§ 20         Övriga frågor
F 7 och kamratföreningen har nu tecknat ömsesidig överenskommelse. Ordföranden kommenterade innehållet. Bestämdes att överenskommelsen skall läggas ut på föreningens hemsida.

Rune Pettersson slog ett slag för Nossan Ljusfestival i Grästorp 29 september - 6 oktober.

Monica Högvall föreslog att kamratföreningen står för fika till de medlemmar som håller muséet öppet. Ove Larsson informerade om att F 7 bjuder på kaffe.

§ 21         Mötets avslutande
Ordföranden tackade för fortsatt förtroende och för visat intresse samt förklarade årsmötet avslutat.

Efter årsmötet informerade tf stf flottiljchefen Anders Wendel om aktuell verksamhet vid F 7 och hur Försvarsmakten rustar sig för att försvara fosterlandet.

Överstelöjtnant Anders Wendel och 37 av kamratföreningens medlemmar samlades på kvällen för gemensam middag på Parkmässen.

Jan Wikström
Sekreterare
Justeras:

Nils Ullgren                                                                         Göte Berggren