Överenskommelse med F 7

F 7 och F 7 Kamratförening tecknade en ettårig ömsesidig överenskommelse 2018-03-28. Här följer utdrag ur det femsidiga dokumentet.

Överenskommelse mellan F 7 och F 7 Kamratförening för 2018

1.      Allmänt
Försvarsmakten har - generellt sett - nytta av kamratföreningar och deras verksamhet. För en jämförelsevis låg kostnad får myndigheten ofta ett betydande stöd. Den traditionsvård som kamratföreningar deltar i är av ett synligt värde för Försvarsmakten, till exempel vid skötsel av traditionsrum och minnesmärken eller vid deltagande i förbandsceremoniell verksamhet.
Kamratföreningar utgör ambassadörer för Försvarsmakten och bidrar till myndighetens attraktionskraft. Genom organiserat samarbete med respektive förband och målgruppsorienterade aktiviteter kan kamratföreningar attrahera såväl medarbetare i aktiv tjänst som före detta anställda och deras anhöriga.

2.      F 7 åtar sig härmed att:
Avseende traditioner:
• Upplåta lokaler för föreningarnas sammanträden, träffar och årsmöten inom flottiljområdet (F 7).
• Erbjuda kamratföreningen boende i mån av plats och med logementsstandard i samband med föreningens sammanträden, träffar och årsmöten.
• Årligen genomföra informations- och planeringsmöte med kamratföreningarna och dess styrelser.
• Vara behjälpliga i samverkan mellan kamratföreningarna och SMKR.
• Stödja med medverkan i föreningarnas verksamhet t.ex. försvarsupplysning, föredrag och rekryteringsverksamhet.
• Högtidlighålla Flottilj ers högtidsdagar (efter förbandens uppsättande).
• Tillhandahålla FM veterankort.
• Stödja kamratföreningarna avseende traditionsrumsverksamhet.
• Stöd med digitalisering och arkivering av F 7 Kamratförenings fotoarkiv.
• Stödja F 7 kamratförening avseende medlemsvärvning.
• Vid behov upplåta lokal till F 7 kamratförening för materielhantering i by 415 källare.
Avseende anhörig- och veteranstöd
• Inbjuda och möjliggöra deltagande i utbildningar och informationer som genomförs på F 7 och på andra platser som F 7 ansvarar för.
• lnbjuda och möjliggöra för att delta vid anhörigträffar, hemkomstträffar och chefsgenomgångar som F 7 ansvarar för.

3.      Kamratföreningarnas åtagande

3.1.   Allmänt
Samtliga kamratföreningar åtar sig att:
• Följa Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.
• Utse kontaktpersoner för anhörig- och veteranstöd.
• Följa överenskommelsen mellan FM och SMKR.
• Vara behjälpliga med faktasökning av tidigare anställda.
• Informera nyblivna veteraner och anhöriga om sin verksamhet.
• I samband med egna arrangemang inbjuda anställda, veteraner samt anhöriga.
• Stödja F 7 i utsmyckning av traditionsrum eller andra utrymmen.
• Årligen tillställa F 7 årsmötesprotokoll inklusive verksamhetsberättelse.
• Tillställa F 7 föreningsstadgarna.

3.2.     F 7 Kamratförening

3.2.1.  Avseende traditioner:
• Delta, och om möjligt med kamratföreningens fana eller flagga, vid ceremonier.
• Vara F 7 behjälpliga med inventering, dokumentation och vård av gravar, minnesstenar och dylikt.
• Medverka i planeringen och genomförande av F 7:s högtidsdagar.
• Vara beredd att medverka i försvarsmaktens jubileumsverksamhet med föreningens medlemmar och deponerad museimateriel.
• Svara för visning av traditionsrum för flygvapenförbandens personal på F 7 traditionsrum (F 7 Gårds och Flottiljmuseum samt Gula Villan).
• Öppethålla F 7 traditionsrum (F7 Gårds och Flottiljmuseum samt Gula Villan) enligt schema F 7 tillställer F 7 kramratförening och under tiden för öppethållningen, närvara och övervaka lokalerna.
3.2.2.  Avseende anhörig- och veteranstöd:
• Vara goda ambassadörer för Försvarsmaktens verksamhet.
• Genomföra information gällande Försvarsmaktens verksamhet och anhörig- och veteranstöd i synnerhet, för medlemmar och allmänhet, minst en gång/år, med stöd av F 7 vid behov.

4.       Finansiella villkor
Respektive kamratförening inlämnar årligen, senast den 1 februari, underlag avseende nästkommande års verksamhet i samband med F 7 planerings- och budgeteringsarbete.

F 7 budgeterar och beställer årligen följ ande stöd av F 7 kamratförening:
• Bilersättning för deltagande i ceremonier och/eller annan verksamhet beordrad av F 7.
• Tryckning och distribuering av föreningstidningar och medlemsutskick: 9 000 SEK
• Portokostnader för Vissa medlemsutskick: 5 600 SEK
• Tillgång till möteslokaler inom F 7 garnisonsområde i mån av plats
• Kostnader för buss i samband med kamratföreningens årliga resa: 5 000 SEK
• Tillgång till logi för övernattning i mån av plats

F 7 förbehåller sig rätten att vid ekonomiska besparingar eller andra direktiv reducera stödet till kamratföreningarna.

F 7 kamratförening äger rätt att under genomförandeåret till F 7 äska om medel för verksamhet som inte varit känd vid budgetering.